Algemene Voowaarden

Lees hier mijn voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amelia Stechweij

April 2024

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Annulering
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst
Artikel 9 – Levering en Uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Intellectueel eigendom/gebruik materialen
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Diensten: alle diensten die bij Amelia Stechweij kan worden afgenomen, zoals maar niet beperkt tot 1 op 1 programma’s, online programma’s en digitale producten;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die programma’s, producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Amelia Stechweij
E-mailadres: welkom@ameliastechweij.nl
Kvk: 62856960

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden programma’s, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Annulering

 1. De ondernemer behoudt zich het recht om coaching, training, workshops e.d. te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Ondernemer verplicht zich de annulering c.q. of weigering schriftelijk/per mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door consument betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken. De door de ondernemer aangeboden groepsprogramma’s vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training in de voorgaande informatie aangegeven. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de desbetreffende dienst. De ondernemer heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van het programma te wijzigen. De consument wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de ondernemer het recht de training kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slecht van geringe betekenis is. De ondernemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 2. De consument verplicht zich een eventuele annulering of wijziging door te geven aan de ondernemer. Bij annulering van inschrijving (bijvoorbeeld voor een coachingsprogramma) door consument treden ondernemer en consument eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de ondernemer, gelden annuleringsvoorwaarden.
 3. De annuleringsvoorwaarden zijn: de consument is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van ondernemer. Indien een consument een coachingsprogramma aangaat, geldt de startdatum vermeld in de opdrachtbevestiging van het programma. Wanneer consument gedurende dit traject nog tot annulering wilt overgaan, dient hij dus (alsnog) het gehele bedrag te betalen. Bij losse sessies geldt (tenzij anders/een vast aantal sessies is afgesproken in de overeenkomst): indien de consument de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de betreffende afspraak wilt annuleren, zal de ondernemer de kosten in rekening brengen en is de consument verplicht deze te betalen. Losse afspraken die voor deze tijd worden geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Bij het niet verschijnen van de consument op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gedacht en is de consument verplicht deze te betalen.
 4. Bij annulering tot zes weken voor de afgesproken startdatum zal de volledige investering van het programma worden geretourneerd. Bij annulering tot twee weken voor de afgesproken startdatum is de consument 50% van de investering voor het programma verschuldigd. Annulering binnen twee weken voor de afgesproken startdatum is de consument het volledige cursusgeld verschuldigd.
 5. In zwaarwegende gevallen (zoals een overlijden of medische redenen binnen het fertiliteitstraject) kan binnen de mogelijkheden en de grenzen van redelijkheid de deelname aan een programma in overleg tijdelijk worden stilgezet en maximaal 2 maanden later weer worden opgepakt. Hiertoe dient de consument een schriftelijk verzoek voorzien van bewijsstukken in te dienen bij opdrachtnemer. Ondernemer behoudt zich het recht niet met dit verzoek in te stemmen.

Artikel 7 – De prijs

 1. De in het aanbod van programma’s en producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

 1. De ondernemer staat er voor in dat de programma’s voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De consument ontvangt na aanmelding en betaling een bevestiging voor de overeengekomen startdatum.
 2. Het 1 op 1 coachingsprogramma wordt altijd uitgevoerd door ondernemer. Bij online programma’s en downloadable zorgt ondernemer voor een online academie waarin het programma beschikbaar is of een downloadable document via de mail te ontvangen door de consument.
 3. Verstrekken van gegevens. De consument draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de ondernemer zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.
 4. Vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever en ondernemer verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie. Hiervoor geldt het privacybeleid.
 5. Geheimhouding. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingssessies, het programma, de trainingen of aanverwante werkzaamheden. In het geval van dreigend gevaar voor zowel consument als de samenleving behoudt ondernemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 6. Wijziging(en) in de overeenkomst. Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst moeten tijdig en schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) door de consument bekend worden gemaakt aan ondernemer. Mocht dit mondeling gebeuren, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de consument.
 7. Gebruik van diensten/producten van derden. In alle gevallen waarin de ondernemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met consument – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 8. Inspanning en resultaten. De ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ondernemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 9. De consument mag van de ondernemer verwachten dat de materialen en diensten worden geleverd zoals overeengekomen. De resultaten van de coaching, een programma of training zijn altijd afhankelijk van de eigen betrokkenheid en inspanning tijdens het programma. Consumenten worden geacht “hun werkzaamheden” te doen (introspectie, opdrachten maken, meedoen met de trainingen en komen opdagen voor de coachingsafspraken) en te beseffen dat de effectiviteit van de dienst in grote mate hiervan afhankelijk is.
 10. Aanvullende dienst. De ondernemer is geen (vervanging van een) medische dienst (stelt geen diagnoses, schrijft geen medicijnen voor, e.d.). De programma’s, coaching, trainingen e.d. dienen als aanvullende dienst om inzicht te krijgen in eigen drijfveren en keuzes. Op basis daarvan maakt de consument zelf beslissingen, het is belangrijk dat deze zich hiervan bewust is.
 11. Faciliteiten. Indien de door de ondernemer te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de consument dan zal de consument alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
 12. Looptijd overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen tegen de eerste van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 10 – Betaling

 1. De prijzen van de programma’s, diensten en producten staan vermeld op de site www.ameliastechweij.nl.
 2. De prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.
 3. De betaling voor 1-op-1 coachingsprogramma’s of voor lidmaatschap van de community zal vooraf in rekening worden gebracht door middel van een betaalverzoeklink via email of via Whatsapp. Betaling kan dus plaatsvinden door het gebruik van de betaalverzoeklink. De factuur zal via email volgen. Pas na ontvangst van de overeengekomen betaling zal worden aangevangen met het programma. Deelnemers uit België ontvangen een factuur via email die d.m.v. overboeking betaald kan worden.
 4. De investering voor digitale producten, zoals online programma’s en downloadables, dient direct plaats te vinden via iDeal of Bancontact.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom/gebruik materialen

 1. Op alle teksten en materialen behorende bij de programma’s bezit ondernemer de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens het programma, de training of de coaching mag de consument de inhoud van het programma voor persoonlijk gebruik tot zich nemen. Het is niet toegestaan de inhoud te delen met derden, te kopiëren, reproduceren, verzenden en/of op welke andere manier al dan niet commercieel te gebruiken.
 2. De consument mag de inloggegevens online programma’s niet met anderen delen.
 3. De consument is vrij om de inhoud van online programma’s zo vaak te bekijken wanneer zij wil gedurende de periode dat zij toegang heeft tot het programma. Echter, excessief gebruik, extreem veel meer dan gemiddeld onder de deelnemers van de online programma’s kan worden aangeduid als fraude en zal resulteren in onmiddellijke ontzegging tot de toegang van de consument tot het online programma.
 4. De consument is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van online programma’s.
 5. Ondernemer gebruikt cookies en andere beveiligingsmiddelen om misbruik te achterhalen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Directe en indirecte schade. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. Ondernemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de consument lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een programma, training, coaching sessie of aanverwante zaken. Elke aansprakelijkheid van ondernemer voor bedrijfsschade of andere indirecte gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.
 2. Beperking tot factuurwaarde. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven genoemd, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.